Iskolánk 2011 tavaszától regisztrált tehetségpontként működik.

 

Intézményünk Szolnok város azon iskolái közé tartozik, amely jelentős múltra tekint vissza. A 2010/2011-es tanévben ünnepelte fennállásának 80. évfordulóját.
Az iskola 8 évfolyammal működik, a tanulók létszáma kb. 500 fő. A képzési idő alatt kiemelt hangsúlyt fektetünk:
- az alapkészségek és tanulási képességek fejlesztésére
- az életben való boldoguláshoz szükséges új kompetenciák fejlesztésére
- idegen nyelv (angol) tanítására
- az informatika felhasználói szintű alkalmazására
- a tehetséggondozásra
- az egészséges életmód, a környezettudatos magatartás alakítására
- a művészeti nevelésre.

Iskolánk elismertségében és keresettségében fontos szerepet játszik, hogy Szolnok városban elsőként kezdődött el (1984) az angol nyelv tagozatos, illetve emelt szinten történő oktatása.
1990-től formálódott ki a nyelvtanulási program ma is fennálló rendszere azzal a kitűzött céllal, hogy az idegen nyelvek tanulása mindenki számára elérhetővé váljon.
A 2011/2012. tanévtől kezdődően első osztályban elindul a magyar-angol két tanítási nyelvű program.

Iskolánk tehetséggondozási rendszerét a Pedagógiai Programban rögzített küldetésnyilatkozatból lehet levezetni, amit az Intézményi Minőségirányítási Programba is beemeltünk.

"Mindenki értékes valamiben. Ennek jegyében célunk, hogy tanulóink számára a szilárd alapműveltség, a korszerű alapismeretek nyújtása mellett széleskörű lehetőséget biztosítsunk arra, hogy képességeik, készségeik kibontakoztatása révén, személyiségük sokoldalú fejlesztésével, tehetségük felismerésével, hátrányaik, lemaradásaik kompenzálásával sikeres felnőttként eredményes életutat járjanak be, boldogulni tudó emberekké váljanak." Ezt a célt a Pedagógiai Programban rögzített Nevelési Program a kulcskompetenciák fejlesztésén keresztül kívánja elérni.

Az elérendő célok között tehetséggondozás szempontjából először az alapkészségek és a tanulási képességek fejlesztését kell kiemelnünk, mert ezek elérésére már most több olyan módszert alkalmazunk, amelyek segíthetik a tehetséggondozás továbbfejlesztését iskolánkban. Ilyenek az egyéni képességeket is előtérbe helyező tanulásszervezési eljárások alkalmazása, különféle fejlesztőprogramok és mérések.
Tanulásszervezési módszerek: a projekttanítás, a kooperatív technika, a drámapedagógia alkalmazása, erdei iskola, valamint komplex tananyagrendszer kidolgozása és alkalmazása.

Kiemelendő célunk a valós élethelyzetekhez alkalmazkodó magas szintű kommunikatív idegennyelv-tudás megszerzése. Ennek érdekében feladatként fogalmaztuk meg a tehetséggondozást. Eszköze az emeltszintű nyelvoktatás, a második nyelv tanulásának lehetősége, nyelvtanulás lehetőségének biztosítása már az 1. osztálytól kezdve, versenyeztetés, angol nyelvi kompetencia fejlesztés.
A személyiségfejlesztés színterei között a tanórai foglalkozások; a tanórán kívüli intellektuális, művészeti és sportfoglalkozások; az osztály és iskolaszintű közösségi rendezvények, események; a különféle táborok, kirándulások, túrák; a napközis szabadidő és tanulásidő; az iskolai élet egyéb színterei és végül az iskolán kívül tartott programok, foglalkozások szerepelnek.

A tehetséggondozással kapcsolatos közösségi feladatokat a következőképpen határozzuk meg: "Olyan támogató, megerősítő iskolai és iskolán belüli különböző közösségi attitűd biztosítása, ahol elfogadják és elismerik a tehetségből adódó másságot."

A tehetségfejlesztésünk további célja az ismeretek és az elsajátítási folyamat kötelező tananyagon túllépő kiszélesítése. Céljaink szerint mindez mélységben történő, tartalmi, feldolgozási képességek gazdagításával, és végül "a tempóban történő gazdagítással" történhet. A "tempóban történő gazdagítás" eszköze elsősorban a csoportbontás, de lehetőség van előrehozott vizsga letételére is, melynek eljárásrendje iskolai dokumentumainkban kidolgozásra került.

Tehetségfejlesztési módszerek és területek

Tanórákon:

- egyéni tanulási utak kijelölése

- tanórai differenciálás különféle formái

- csoportszerveződés – csoportbontás

- egyéni haladási ütem

- előrehozott vizsgarendszer

- kiselőadások

- beszámolók

- választható tanórán tanulható tantárgyak tanulása (második idegen nyelv)

- emelt óraszámban történő nyelvtanulás (angol)

- időtartalékos differenciálás (1-2. évfolyam)

- különböző önálló alkotások, munkák elkészítésének elősegítése

- hagyományostól eltérő tanulásszervezési módszerek (projektek, témanap, témahét, drámapedagógiai módszerek, kooperatív technikák stb.)

Tanórán kívül:
- versenyekre felkészítés, versenyeztetés
- tanórán kívüli foglalkozások szervezése, a lehetőség biztosítása
- intellektuális
- művészeti
- sport
- nyelv
- külföldi testvérkapcsolat - Reutlingen
- tanulmányi út Angliába
- egyéni foglalkozás
- táborok
- iskolai programok a bemutatkozás, szereplés lehetőségére
- az iskolai könyvtár és informatika terem lehetőségeinek biztosítása
- hagyományostól eltérő tanulásszervezési módszerek (projektek, témanap, témahét, drámapedagógiai módszerek, kooperatív technikák stb.)
- természettudományos tehetségműhely foglalkozásai (nyertes pályázat alapján)

A Tehetségpont működését helyi szinten tervezzük. Az intézményünkbe járó gyerekek tehetségének felismerését, fejlesztését tűztük ki célul, elsősorban idegen nyelv és a természettudományok területén.
Építeni szeretnénk iskolánk pedagógusaira, sok éves tapasztalataikra, hozzáértésükre.
A település intézményeit, civil szervezeteit és a szülői közösséget is szeretnénk bevonni tevékenységünkbe.

Legfontosabb meglévő és tervezett együttműködések:
- A közeli óvodákkal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot (drámafoglalkozás, ismerkedés az iskolával).
- A Teátrum Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel szoros együttműködésben dolgozunk (színjáték tanszak működése 11 csoportban közel 200 tanuló részvételével).
- A Curie Alapítvánnyal együttműködési szerződést kötöttünk (matematika verseny).
- A szolnoki Tisza Klub egyik munkatársán keresztül közös projekt működik.(Természettudományos tehetséggondozás)
- A Szolnoki Főiskola könyvtárával közös projektben dolgozunk (TÁMOP-3.2.4-/09/1-2010-0003 "Lépésről lépésre a Gutenberg-galaxis megismerésétől a digitális írástudásig").
- Több éves kapcsolatunk van a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportjával (közös mérések végzése az alábbi területen: gondolkodási képesség, problémamegoldás, szociális készség, természettudomány, matematika, tanulási motiváció, szövegértés).
- Iskolánk által működtetett alapítványon keresztül - amely alapító okiratában többek között a nyelvtanítás, a tehetséggondozás tárgyi és személyi feltételeinek javítását tűzte ki célul - bekapcsolódtunk városunkban működő civil szervezetek hálózatába. Tagjai vagyunk a Városi Civil Tanács Oktatási és Ifjúsági Kerekasztalának, amely révén hatókörünket, bázisunkat szélesíteni tudjuk a tehetségsegítő kezdeményezésekben.
- A fenntartói irányítással lezajlott "A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon" című projekt (TÁMOP-3.1.4/08/2) megvalósítása során a bevont 8 városi intézménnyel kialakult szoros szakmai együttműködés alapja lehet további közös együttgondolkodásnak és munkának a tehetséggondozás területén is.
- A városunkban működő szakmai munkaközösségek munkájában aktívan részt veszünk.
- Bekapcsolódtunk a 2010 decemberében megalakult Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tehetségsegítő Tanács munkájába.

Jó kapcsolatainkat tovább ápoljuk a város iskoláival, a városban működő Tehetségpontokkal. Nyitottak vagyunk szakmai konzultációkra, partnereink számának bővítésére is.

Kiemelten kívánunk foglalkozni az idegen nyelvi és természettudományos tehetséggondozással, de fontosnak tartjuk a sport, művészet szerepét is.
Tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek során végezzük:
- egyéni képességek, tehetség felismerése
- az önképzés igényének kialakítása
- a tehetséggondozás lehetőségeinek feltárása
- középiskolába készülők felkészítése
- tanulási stratégiák fejlesztése.

A szakkörökön, tehetségműhely keretén belül a kiemelkedő idegen nyelvi, természettudományos gondolkodással rendelkező gyermekekkel kívánunk foglalkozni.
A tanulók számára egyéni pszichológiai tanácsadást, beszélgetést biztosítunk.

Tervezett programjaink:
- Nyelvi Hét (városi és város vonzáskörzeti szintű rendezvény)
- Versenyek szervezése (Zrínyi, Kenguru, Curie, Alapműveleti matematika versenyek)
- "Itthon vagyok" címmel 3 hetet meghaladó projekt lebonyolítása 7. évfolyamon (4. évfolyamon 1 hetes program hasonló tartalommal). A program a 4. és 7. osztályos tananyagtartalmat átrendezve, projekt módszerre kidolgozva, komplexen a kötelező tanórákba építve valósul meg.
- A Tehetségnap keretében kiállítást, workshopot szervezünk a természettudományos tehetségműhely munkái alapján.
- Kísérletek délutánja (lehetőséget biztosítunk diákjaink számára, hogy a saját maguk által készített eszközöket, kísérleteket bemutassák).
- Nyílt nap (Bemutató órákra, foglalkozásra várjuk a szülőket, az érdeklődőket.)
- A Tehetségpont működésének, a műhelymunkának a kommunikálása a helyi médiában, az iskola honlapján.

Középtávú tervek:
- Egy tehetségdiagnosztikai rendszer létrehozása
- A Tehetségpont munkájának, hatékonyságának pontos mérési rendszerének a kialakítása.

Terveink alapján a tehetségfejlesztő program keretében bemeneti mérést végzünk.
- Az első három év a felfedezés éve lesz.
- A 3. év végén megtörténik a tehetségazonosítás.
- A 4. és 5. év fő tevékenysége a pontosítás (önismereti tréningek, tanulásmódszertan, mérés).
- A 6. évtől kezdve a tehetséges diákok speciális képességeinek, motivációjának fejlesztése.
- 7. évben kontrollvizsgálatot tervezünk.
- 8. évben a tehetségek fejlesztése tovább folytatódik, majd a program hatásvizsgálattal zárul.

A pedagógusok felismerik az átlagtól eltérő gyermekeket és rendszeresen foglalkoznak velük. Jelen pillanatban tanári megfigyelést végzünk, amit a szülőktől származó információk formájában szülői megfigyelés egészít ki. Az osztályfőnökök és szaktanárok kreatív környezetben végzett tapasztalatgyűjtéssel egészítik ki a meglévő információkat. Hiányzik a tapasztalatokat nyilvántartó és rögzítő rendszer.

Első lépésként ki kell dolgoznunk a tehetségazonosítási diagnosztikai rendszert, amelynek alapja az általános iskolai pedagógusok információgyűjtése, az átlagtól eltérő tanulókról, a gyermek tevékenysége, produktumai, eredményei. Ezt elősegíti egy tehetség feltárására szolgáló tulajdonságlista elkészítése, amelyet a pedagógusok töltenek ki az érintettekről. A tulajdonságlista kitöltésébe szükséges a gyermekek szüleinek és társainak bevonása is. A tulajdonságlista kiegészítésére egyéb pedagógiai és pszichológiai módszereket is kívánunk alkalmazni. Ezek között a gyermekek részéről önmegfigyelés, illetve pedagógiai módszerként pontozóskálák és kreativitástesztek bevezetése képzelhető el. Pszichológiai kiegészítő módszerként bevezethető az intelligenciatesztek elvégzése is.

A rendszer második fontos eleme a tapasztalatokat írásban rögzítő nyilvántartás, amelyhez minden tehetségfejlesztésben érintett személy hozzáférhet. Ezzel képesek leszünk megteremteni a későbbiekben végzendő informatív tanácsadás technikai hátterét.

Harmadik elem a tehetséggondozó rendszer kialakítása. Ezen belül jelenleg a tanulmányi versenyeken való részvétel áll az első helyen, azonban a versenyeztetés nem egyenlő a tehetséggondozással. A továbbiakban ki fogjuk dolgozni a különböző tehetségnapok rendszerét, ami a tehetséggondozás egyik jó eszköze lehet. Ugyancsak a tehetséggondozást szolgálja majd a gazdagítás és gyorsítás feltételeinek beépítése az iskola helyi tantervébe, bár az utóbbira előrehozott vizsgák (gyorsítás-léptetés) formájában eddig is lehetőség volt.

A tehetségnapok és a tehetséggondozó rendszer kidolgozására és működtetésére Császár Istvánt kértük fel, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet és Szakmai Szolgáltató intézményegység vezetőjét, tehetségfejlesztési szakértőt.

E tevékenységben részt vesz még:
- Fodor Erika közoktatási szakértő és vezető kémiatanár,
- Szabó Anita pszichológus, aki jelenleg az iskolapszichológusi teendőket látja el,
- Pátrik Gábor iskolánk tervezett tehetségpont szaktanácsadója, jelenleg egyetemi tanulmányait folytatja az ELTE-n, tehetségfejlesztő szaktanácsadó szakirányú továbbképzésen,
- Bíró Réka, a Tisza Klub munkatársa környezetvédelmi jogi szakokleveles környezetkutató,
- Ráczi Ágnes biológia-földrajz szakos általános iskolai tanár, környezetkutató,
- Tóth Katalin, angol nyelv- és irodalom szakos középiskolai tanár,
- Horváthné Czakó Edit, angol szakos nyelvtanár,
- Somogyiné Mokrai Valéria, angol nyelvtanár,
- Perjésiné Szabó Edit, angol szaktanító

Az együttműködő intézmények és képviselőik a feladataikat együttműködési szerződések alapján fogják ellátni.

A cél érdekében első lépésben kidolgozzuk az előző pontban említett adatbázist, amely a tehetségígéretek tulajdonságait rögzíti.

Ebből lehet létrehozni a rendszeres hatékonyságvizsgálatok rendszerét, amely a gyermekek tulajdonságaiban, eredményeiben bekövetkező változásokat, valamint a tehetségpont működésének eredményességét dokumentálja. Ezeket meghatározott időközönként fogjuk elvégezni. A rendszeres hatékonyságvizsgálatnak informálnia kell a tehetségígéretek teljesítményéről, a tehetségnapok eredményeiről, illetve arról, hogy a tehetségpont az adott időszakban hány tehetséget fedezett fel. A hatékonyságmérés elemeit be kell építenünk az Intézményi Minőségirányítási Programba (IMIP).

Ezután kerülhet sor egy követőrendszer kialakítására, amely összegzi a tehetségígéretek teljesítményének alakulását és a szakemberek számára lehetővé teszi a szükséges intézkedések megtételét. Távlatilag lehetséges a tehetségígéretek sorsának utókövetése a középiskolai és a felsőoktatásban eltöltött időszak során is, ami újabb információkkal szolgálhat a tehetségpont működései eredményességének vizsgálatához.

A tehetséggondozó munka eredményességét növeli, hogy a szakemberek folyamatosan kontrollálják a rendszer működését és ha szükséges, javaslatokat tesznek a szükséges módosítások bevezetése érdekében.

A tehetségpont működésében közreműködő személyek tevékenysége a személyes kapcsolattartáson alapul. Ez mind a kollégák egymás közti kapcsolatára, mind a tehetségígéretekkel és a szülőkkel való kapcsolattartásra érvényes.

A tehetséggondozó programnak két pillére lesz. Az egyik pillér a nem hagyományos tanulásszervezési eljárások alkalmazása, amely elsősorban a projektmódszert jelenti. Ez önmagában is lehetőséget ad az iskola épületéből, légköréből való kilépésre, a kreatív, alkotó energiák felszabadítására. A megszervezendő tehetségnapok nem csak bemutatók, hanem az iskolán kívüli világ bevonását is segítik a tehetséggondozó munkába.

A program másik pillére az iskolán kívüli programok szervezése, amelyek megszervezésébe és lebonyolításába külső, civil szervezetek bevonását tervezzük. A későbbiekben törekednünk kell a munkánkat segítő szervezetek körének bővítésére. Ez a tehetségpont működtetésében résztvevő személyek folyamatos feladata lesz.

A tanórai keretek között folyó tehetséggondozás anyagi háttere megoldott. Intézményünk "Érteni Egymást" alapítványa anyagi segítséget nyújt a tehetségműhelyek finanszírozásában (csoportbontás, felvételi felkészítés, megbízási díjak)
Az intézmény az infrastruktúra biztosításában is segít.
A szűkös anyagi források miatt, folyamatos pályázatfigyelést és pályázatírást végzünk.
Szülői jótékonysági rendezvények is segítik munkánkat.
Anyagi támogatás reményében, szponzorokat, szakmai és civil szervezeteket is keresünk, felkutatunk.
Humán erőforrásként -ez nem anyagi kérdés-, de nagyon fontos a nevelőtestület elkötelezettsége a tehetséggondozás iránt.

 

 

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
© 2016-2024 Copyright. Minden jog fenntartva Win Investor Zrt.