Kéttannyelvű oktatás

Az iskola idegen nyelvoktatásban szerzett tapasztalataira alapozva és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása mellett kezdtük meg a két tanítási nyelvű általános iskolai program megvalósítását 2011/2012. tanévtől az 1. osztályban.

A két tanítási nyelvű osztályokban emelt óraszámban - heti 5 óra - oktatjuk az angol nyelvet.

Az angolul oktatott tantárgyak kiválasztásakor a tanulók életkori sajátosságait tartjuk szem előtt.

Az általános nyelvi ismeretek és készségek mellett ezért az alsó tagozaton az ének, a rajz, a technika vagy a testnevelés tantárgyak közül három tantárgy oktatása is angol nyelven folyik. Programunk lényege a gyerekek motiválása, megnyerése a nyelvtanulás számára, a spontán beszédbátorság, a gátlások nélküli beszéd kialakítása.
A kicsik az első évfolyamon még nem tanulnak angolul írni és olvasni, a nyelv oktatása szóbeli és vizuális eszközökre támaszkodik.

A készségtárgyak (rajz, ének, technika/ testnevelés) vonzó tevékenységgel párosulnak: játékok, dalok, mondókák, mesék, rajzok, szerep- és szituációs játékok segítik a nyelvtanulást. A nyelvtudás szintjének emelkedésével, a szókincs gyarapodásával harmadik osztályban lehetővé válik a környezetismeret bevezetése angol nyelven, majd a felső tagozaton (országismeret, természetismeret, földrajz), hiszen a diákok kommunikációja oldottabb, megtanulják gondolataikat, véleményüket idegen nyelven kifejezni.

A program segít abban is, hogy tanulóink elsajátítsák a különféle nyelvtanulási technikákat, megismerjék saját tanulási stílusukat, így könnyebbé válik más idegen nyelvek tanulása.

Az idegen nyelv tanításának célja a gyakorlati nyelvi készségek elsajátításán kívül az, hogy lehetővé tegye egy másik kultúra értékeivel való megismerkedést is.
A célnyelvi és az anyanyelvi kultúra összehasonlításával egymás mélyebb megértéséhez is eljuthatnak a tanulók, ezáltal más népek, társadalmi csoportok elfogadását, tolerálását alakítjuk ki, ugyanakkor így jobban megismerik nemzeti értékeinket, saját kultúránkat is.

Ily módon erősödik bennük a saját hazájuk, anyanyelvük és gyökereik iránti tisztelet, valamint növekszik a másik iránti érdeklődés, türelem, megértés.
Célunk, hogy a nyolcadik osztály végére diákjaink többsége sikeresen letegye a középfokú nyelvvizsgát.

A tantárgyi struktúra

A tantárgyi struktúra kialakításának irányelveit a 4/2013. (I.11) EMMI rendelete határozza meg.

·  A két tanítási nyelvű iskolai oktatásban a tanítás egyidejűleg két nyelven, magyarul és idegen nyelven (célnyelven) folyik. Célnyelv bármelyik idegen nyelv lehet.

·  A célnyelven tanított tantárgyak megválasztása az iskola jogköre. Kívánatos azonban, hogy elsősorban azokat a tantárgyakat válasszák, amelyek legjobban megfelelnek a tanulók életkori sajátosságainak.

·  A célnyelven tanított tantárgyakat, idő- és tartalmi megoszlását az iskola a két tanítási nyelvű iskolák kerettanterve alapján határozza meg helyi tantervében.

Iskolánk az alábbi tárgyak közül három tantárgy célnyelven történő oktatását tervezi:

1. osztály: rajz és vizuális kultúra,technika, ének, testnevelés
2. osztály: rajz és vizuális kultúra,technika, ének, testnevelés
3. osztály:, környezetismeret, rajz és vizuális kultúra, technika, testnevelés
4. osztály: környezetismeret, rajz és vizuális kultúra, technika, testnevelés 
5. osztály: rajz és vizuális kultúra, testnevelés országismeret, természetismeret
6. osztály: rajz és vizuális kultúra, testnevelés országismeret, természetismeret
7. osztály:, országismeret, földrajz, biológia, célnyelvi civilizáció
8. osztály:, informatika, országismeret, földrajz, biológia

 

Leendő 1. osztályos tanulók megismerése játékos ismerkedő foglalkozások alapján

Leendő 1. osztályos tanulóink megismerése érdekében játékos ismerkedő foglalkozásokat szervezünk a beiskolázás folyamatában.

Időpontjai:

·  minden év március

·  előre meghirdetett időpontok alapján.

 

A foglalkozásokat nyílt órák, szülői tájékoztatók előzik meg, melyen a szülők tájékozódnak a két tannyelvű képzés tartalmáról.

A két tanítási nyelvű képzés a gyerekek számára a magasabb óraszám miatt plusz terheket jelent. Ezért célunk, hogy olyan tanulók kerüljenek be az osztályba, akik sikeresen, pozitív tanulási élményeket megélve vesznek részt a két tanítási nyelvű program megvalósításában.

Az osztályba kerülés a szülő írásbeli kérelme, és a pedagógusok javaslata alapján történik a gyerekekkel való játékos foglalkozás után.

A két tanítási nyelvű iskolai oktatásunk csak akkor lehet sikeres, ha az anyanyelvi és idegen nyelvi tudást egyidejűleg és kiegyensúlyozottan fejlesztjük, ha tanulóinkat megtanítjuk az idegen nyelven való tanulásra, az idegen nyelvi információk feldolgozására.

Programunk eredményességét az a tényező határozza meg leginkább, hogy a két tanítási nyelv alkalmazásával az idegen nyelv tanulás mennyire közelít a természetes nyelv elsajátításához. A sikerkritériumok közt tehát a legelső a kommunikációs képesség lehető legmagasabb szintre történő fejlesztése.
Tanulóink számára siker, ha tanulmányaikat a 8. osztály befejezésével részben idegen nyelven folytatják, illetve későbbi szakmájukat idegen nyelven is gyakorolhatják.

Oktatásunk során arra is törekszünk, hogy a magyar kultúra mellett a különböző kultúrák értékein keresztül neveljük a tanulóinkat nyitottságra, toleranciára; hogy a tanulók is törekedjenek pozitív én- és országkép kialakítására; hogy a magyarságtudat kialakítása mellett megértsék a nemzetek közötti együttműködés fontosságát.

 

 

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
© 2016-2024 Copyright. Minden jog fenntartva Win Investor Zrt.